ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP
 

อ้างอิง

คณาจารย์ภาควิชาพืชไร่นา ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.  (2547).  พืชเศรษฐกิจ  (พิมพ์ครั้งที่ 2). 
       กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (633 ก 58 2547)
จินตน์กานต์  งามสุทธา.  (2558).  ธัญพืชมากประโยชน์...ข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง.  สืบค้น 2561, เมษายน 26, จาก http://www.doa.go.th/pibai/pibai/n14/v_11-dec/rai.html   
โชคชัย  เอกทัศนาวรรณ และเกตุอร  ทองเครือ.  (2561).  การปลูกข้าวโพด.  สืบค้น 2561, เมษายน 25,    จาก http://www.eto.ku.ac.th/neweto/e-book/plant/herb_gar/corn2.pdf
ธนศิษฏ์  วงศ์ศิริอำนวย นาพร  ปัญโญใหญ่ และเสมอขวัญ  ตันติกุล.  (2557).  เตาไพโรไลซีส ผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากซังข้าวโพด.  เกษตรกรรมธรรมชาติ, 17 (8), 70-75.
บรรหาร  ทินประบุตร และกองบรรณาธิการ.  (2554).  ข้าวโพดกินอร่อย ต้านโรค.  กรุงเทพฯ : แบงค์คอกบุ๊คส์.(614.33 ข 27 2554)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาพืชไร่นา.  (2558).  บทปฏิบัติการที่ 4 ข้าวโพด(Corn).  สืบค้น 2561, เมษายน 25,   
       จาก http://agron.agri.kps.ku.ac.th/index.php/th/2015-04-20-02-02-25/30-economic-crops/70-economic-crops-corn
วัชรินทร์  ซุ้นสุวรรณ.  (2558).  ข้าวโพด : Corn, Maize.  สืบค้น 2561, เมษายน 27,    
       จาก http://www.natres.psu.ac.th/Department/PlantScience/510-211/lecturenote/document/CORN1.pdf
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์.  (2561).  ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์.  สืบค้น 2561, เมษายน 25,  จาก http://www.doa.go.th/fcrc/nsn/cornproduct.html
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  (2560).  ถิ่นฐานดั้งเดิมของข้าวโพด.  สืบค้น 2561, เมษายน 27, จาก https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=8961
เสน่ห์  แสงคำ.  (2545).  สบู่ขัดผิวจากข้าวโพดงานวิจัยเพื่อชาวไร่ของศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์.  เทคโนโลยีชาวบ้าน, 14 (294) (1 กันยายน 2545), 30-33.
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).  (2561).  การแปรรูปข้าวโพดฝักสด.  สืบค้น 2561, เมษายน 26, จาก http://www.arda.or.th/kasetinfo/north/processing.html
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.  (2560).  มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กระดาษเส้นใยพืชมผช. 41/2560   
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.  (2549).  มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ข้าวโพดทอด.  มผช.1330/2549
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.  (2548).  มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ข้าวโพดอบเนย.  มผช.744/2548   
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.  (2546).  มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ตุ๊กตาเปลือกข้าวโพด.  มผช.77/2546   
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.  (2554).  มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน น้ำนมข้าวโพด.  มผช.124/2554   
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.  (2559).  มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์จากเปลือกข้าวโพด.  มผช.968/2559   
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.  (2550).  มาตรฐานสินค้าเกษตร ข้าวโพดฝักอ่อน. มกษ.1504-2550  
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.  (2554).  มาตรฐานสินค้าเกษตร ข้าวโพดหวาน. มกษ.1512-2554  
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์.  (2558).  โชว์สิ่งทอฝีมือคนไทยจากเส้นใยพลาสติกข้าวโพดครั้งแรก.  สืบค้น 2561, เมษายน 25, จาก https://mgronline.com/science/detail/9580000090933