ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP

คำศัพท์ที่ควรรู้

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact term

Glossaries

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Term Definition
caffeine

กาเฟอีน เป็นสารแซนทีนอัลคาลอยด์ ซึ่งสามารถพบได้ในอาหารหลายชนิดได้แก่ เมล็ดกาแฟ, ชา, โคล่า กาเฟอีนถือว่าเป็นยากำจัดศัตรูพืชโดยธรรมชาติ เพราะมันออกฤทธิ์ทำให้อัมพาต และสามารถฆ่าแมลงบางชนิดได้ กาเฟอีนยังมีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้ร่างกายเกิดความตื่นตัวและลดความง่วงได้ เครื่องดื่มหลายชนิดมีกาเฟอีนเป็นส่วนผสม เช่นในกาแฟ น้ำชา น้ำอัดลม รวมทั้งเครื่องดื่มชูกำลัง ดูเพิ่มเติม

cholesterol

คอเลสเตอรอล (อังกฤษCholesterol) เป็นทั้งสาร สเตอรอยด์(steroid) ลิพิด(lipid) และแอลกอฮอล์ พบใน เยื่อหุ้มเซลล์ของทุกเนื้อเยื้อในร่างกายและถูกขนส่งในกระแสเลือดของสัตว์คอเลสเตอรอลส่วนใหญ่ไม่ได้มากับอาหารแต่จะถูกสังเคราะห์ขึ้นภายในร่างกาย จะสะสมอยู่มากในเนื้อเยื้อของอวัยวะที่สร้างมันขึ้นมาเช่น ตับ ไขสันหลัง (spinal cord) สมอง และ ผนังหลอดเลือดแดง(atheroma) 

Cyanide

ไซยาไนด์ (Cyanide) เป็นสารประกอบที่มีความเป็นพิษ ซึ่งเป็นอัตรายทางเคมี (chemical hazard) ที่พบตามธรรมชาติในพืชบางชนิด เช่น มันสัมปะหลัง สบู่ดำ หน่อไม้ ถั่วลิมา อัลมอนด์ชนิดขม โดยอยู่ในรูปไซยาโนไกลโคไซด์ต่างๆ กัน

Food preservation

วิธีการปฏิบัติที่มีวัตถุประสงค์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร ชะลอการเสื่อมเสียของอาหาร  โดยเน้นการรักษาคุณภาพของอาหารในด้านต่างๆ ทั้งรสชาติ คุณค่าทางโภชนาการให้เป็นที่ยอมรับ และทำให้อาหารปลอดภัยต่อการบริโภค

Food spoilage

การแปลี่ยนแปลงของคุณลักษณะคุณภาพของอาหารไปในทางที่ไม่ต้องการ ซึ่งรวมถึงสี กลิ่น รส รูปร่าง ลักษณะเนื้อสัมผัส และคุณค่าทางโภชนาการ ตลอดถึงความปลอดภัยในการบริโภค

GAP

       มาตรฐาน จี เอ พี หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า GAP ย่อมาจากคำว่า “Good Agricultural Practice” ซึ่งเป็นระบบการสร้างผลผลิตที่ได้คุณภาพตรงตามมาตรฐาน หรือได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการ โดยการปฏิบัติตามคำแนะนำที่ถูกต้อง เริ่มตั้งแต่การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การบรรจุหีบห่อและการขนส่งเพื่อจำหน่าย

GMP

       Good Manufacturing Practice (GMP) หรือ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ หรือ โคเด็กซ์ (CODEX) เพื่อให้สมาชิกทั่วโลกใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

isoflavone

คือ กลุ่มของสารประเภท ฟลาโวนอยด์ (flavonoid) ซึ่งเป็นสารรงควัตถุไม่จัดเป็นสารอาหารเพราะไม่ให้พลังงาน และไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกายพบตามธรรมชาติในอาหารเช่น ถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง

Kaolinite

ดินขาว หมายถึง ดินที่มีสีขาวหรือสีซีดจาง ทั้งในสภาพที่ยังไม่ได้เผาและเผาแล้ว   ส่วนประกอบของดินขาวส่วนใหญ่จะเป็นแร่ดินกลุ่ม Kaolinite มีสูตรทางเคมีว่า Al2O32SiO2.2H2O ซึ่งประกอบด้วย อะลูมินา (Al2O3) ร้อยละ 39.5 ซิลิกา (SiO2) ร้อยละ 46.5 และน้ำ (H2O) ร้อยละ 14 สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมเซรามิกและอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมสี อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมเกษตร เป็นต้น

 

Linoleic acid

กรดลิโนเลอิก (Linoleic acid) เป็น กรดไขมันไม่อิ่มตัวที่มีจำนวนคาร์บอน 18 อะตอม และมีพันธะคู่ 2 อัน (C 18: 2) พันธะคู่อยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่ 9 และ 12 มีชื่อเคมีว่า 9,12 octadecadienoic acid จัดเป็น polyunsaturated fatty acidและเป็นกรดไขมันในกลุ่มโอเมกา-6 (omega-6 fatty acid) โครงสร้างที่พบตามธรรมชาติเป็นแอลฟา-ลิโนเลอิก (alpha-linoleic acid) (อ้างอิง)

Marketing Mix

ส่วนประสมการตลาด หมายถึง เครื่องมือต่าง ๆ ทางการตลาดที่กิจการใช้เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดเป้าหมาย เป็นปัจจัยที่กิจการสามารถควบคุมได้ กิจการธุรกิจจะต้องสร้างส่วนประสมการตลาดที่เหมาะสมในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด สามารถเรียกส่วนประสมการตลาดได้อีกอย่างหนึ่งว่า 4’Ps ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจำหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

microorganism

จุลินทรีย์, จุลชีพ, จุลชีวัน หรือจุลชีวิน (microorganism) เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า จึงจำเป็นต้องใช้ กล้องจุลทรรศน์ ได้แก่ แบคทีเรีย อาร์เคีย รา และ ยีสต์ เป็นต้น

Monomer

หน่วยเล็ก ๆ ของสารในพอลิเมอร์ (Polymer)

Nitrate
สารไนเตรทและสารไนไตรท์หรือ ดินประสิว เป็นสารเคมีที่ถูกนํามาใช้ในกระบวนการผลิต แปรรูปอาหารอย่างแพร่หลายใน
ปัจจุบัน โดยเฉพาะอาหารประเภทเนื้อสัตว์เพื่อให้เนื้อสัตว์มีสีแดงสด คงสภาพอยู่ได้นาน ผลิตภัณฑ์อาหารที่มักใช้สารไนไตรท์ ได้แก่ กุนเชียง ไส้กรอก เบคอน เนื้อเค็ม ลูกชิ้น แหนมสด ปลาแห้ง เนื้อแห้ง เป็นต้น 
OTOP
ความหมายและที่มาของ สินค้า OTOP
OTOP คือ ONE TAMBON ONE PRODUCT “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์”