ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP

คำศัพท์ที่ควรรู้

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact term

Glossaries

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Term Definition
Packaging

บรรจุภัณฑ์ หมายถึง วัสดุใดๆ ที่นำมาใช้สำหรับห่อหุ้ม ป้องกัน ลำเลียง จัดส่ง และนำเสนอสินค้า ตั้งแต่วัตถุดิบถึงสินค้าที่ผ่านการผลิต ตั้งแต่ผู้ผลิตถึงผู้ใช้หรือผู้บริโภค 

Packaging materials

วัสดุบรรจุภัณฑ์ หมายถึง วัสดุที่นำมาใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ (Packaging) สามารถแยกตามวัสดุหลักที่ใช้ในการผลิตได้ 4 ประเภท คือ เยื่อและกระดาษ พลาสติก แก้ว และโลหะ (เหล็กเคลือบดีบุก, อะลูมิเนียม)

Peroxide

ค่าเพอร์ออกไซด์ (peroxide value ; P.V.) เป็นค่าที่ใช้การวัดอัตราการเกิดปฏิกิริยา lipid oxidation ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดกลิ่นหืน (rancidity) เป็นค่าที่บ่งชี้ถึงการเสื่อมเสียของน้ำมันและไขมันรวมทั้งอาหารที่มีไขมันสูง เช่น อาหารทอด

pH

ค่า pH เป็นค่าที่แสดงความเป็นกรด-เบส/ด่าง ของสารที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ

Polymerization
กระบวนการเกิดสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ (พอลิเมอร์) จากสารที่มีโมเลกุลเล็ก (มอนอเมอร์) โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบเติม (Addition polymerization reaction) และปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบควบแน่น (Condensation polymerization reaction)