ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP

คำศัพท์ที่ควรรู้

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact term

Glossaries

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Term Definition
Sodium Chloride

โซเดียมคลอไรด์ มีชื่อสามัญที่รู้จักกันทั่วไปว่า "เกลือแกง หรือ เกลือหิน" มีสูตรทางเคมีว่า NaCl

Stress

ความเข้มของแรงภายในบนพื้นที่ที่แรงกระทำหรือแรงลัพธ์ภายในต่อพื้นที่หน้าตัดที่แรงกระทำ ใช้สัญลักษณ์ ว่า  (Sigma) มีหน่วยเป็นพาสคาล (Pa, Pascal) หรือ นิวตันต่อตารางเมตร (N/m²)

Supply Chain

ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chainหมายถึง การใช้ระบบของหน่วยงาน คน เทคโนโลยี กิจกรรม ข้อมูลข่าวสาร และทรัพยากร มาประยุกต์เข้าด้วยกัน