ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP

Stress

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact term

Glossaries

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Term Definition
Stress

ความเข้มของแรงภายในบนพื้นที่ที่แรงกระทำหรือแรงลัพธ์ภายในต่อพื้นที่หน้าตัดที่แรงกระทำ ใช้สัญลักษณ์ ว่า  (Sigma) มีหน่วยเป็นพาสคาล (Pa, Pascal) หรือ นิวตันต่อตารางเมตร (N/m²)

ซึ่งการหาค่าความเค้นสามารถเขียนเป็นสมการได้ ดังนี้
                                                    
          โดยกำหนดให้  =  ความเค้น  (มีหน่วยเป็น Pa)
                                F =  แรงลัพธ์ ภายในแรงที่กระทำตั้งฉากกับพื้นที่หน้าตัดนั้นๆ (มีหน่วยเป็น N)
                                A =  พื้นที่หน้าตัด ณ ตำแหน่ง ที่แรงภายในกระทำ (มีหน่วยเป็น m²)