ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP

คำศัพท์ที่ควรรู้

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact term

Glossaries

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Term Definition
Kaolinite

ดินขาว หมายถึง ดินที่มีสีขาวหรือสีซีดจาง ทั้งในสภาพที่ยังไม่ได้เผาและเผาแล้ว   ส่วนประกอบของดินขาวส่วนใหญ่จะเป็นแร่ดินกลุ่ม Kaolinite มีสูตรทางเคมีว่า Al2O32SiO2.2H2O ซึ่งประกอบด้วย อะลูมินา (Al2O3) ร้อยละ 39.5 ซิลิกา (SiO2) ร้อยละ 46.5 และน้ำ (H2O) ร้อยละ 14 สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมเซรามิกและอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมสี อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมเกษตร เป็นต้น