ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP

คำศัพท์ที่ควรรู้

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact term

Glossaries

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Term Definition
Zero Waste Management

การจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste Management) หมายถึง  กระบวนการที่ทำให้มีปริมาณขยะเกิดขึ้นและต้องส่งกำจัดน้อยที่สุด