ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP

     

 

     

 

      ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ได้เชิญวิทยากรจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปมะนาวในท้องถิ่น” เพื่อยกระดับการพัฒนาเป็นเกษตรกรอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การผลิต แปรรูป จนถึงการตลาด โดยมีผู้ร่วมฝึกอบรมกว่า 30 คน ณ กลุ่มอาชีพสหกรณ์ศาลากลางรักษ์พัฒนา (สวนลัดดาวัลย์) หมู่ที่ 1 ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เกษตรกรในอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ได้ประกอบอาชีพปลูกมะนาวและมีพื้นที่ปลูกมะนาวจำนวนมาก ปัจจุบันจำหน่ายเป็นผลสด และแปรรูปเป็นมะนาวดอง ทั้งนี้ เกษตรกรต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์มะนาวแปรรูปในรูปแบบใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าและช่องทางการตลาด สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี จึงเชิญวิทยากรจาก วศ.อว. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์มะนาวแปรรูปให้แก่เกษตรกรในชุมชน โดยให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้ลงมือแปรรูปมะนาวเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เยลลี่มะนาว เครื่องดื่มน้ำมะนาวกึ่งสำเร็จรูป เป็นต้น

     ผลจากการฝึกอบรมในครั้งนี้เกษตรกรในชุมชนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มะนาวแปรรูปให้มีความหลากหลายและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ส่งผลให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานรากที่เข้มแข็งและยั่งยืน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทีมโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม