ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP


           แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง (Compiled File) เรื่อง การย้อมสีผ้า(Textile Dyeing) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับขบวนการย้อมผ้าชนิดต่าง ๆ ปัญหาของการย้อม ความเป็นพิษและมลพิษของสีย้อม การบำบัดและการจัดการน้ำเสียจากการย้อม การประเมินคุณภาพสีย้อม การเผยแพร่ความรู้ให้กับชุมชน ฯลฯ ซึ่งข้อมูลในแฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่องนี้ได้รวบรวมเอกสารฉบับเต็มของวารสารภาษาไทย เอกสารจากการวิจัย และ กฤตภาค เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการและเผยแพร่สิ่งพิมพ์ดังกล่าวฯ ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่องฉบับนี้ได้กำหนดขอบเขตการสืบค้นภายใต้หัวเรื่อง ดังนี้
การย้อม การย้อมสี การย้อมสีผ้า การย้อมสีธรรมชาติ
  • การย้อม
  • การย้อมสี
  • การย้อมสีผ้า
  • การย้อมสีธรรมชาติ

 

 
Attachments:
URLFile size
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF53/CF53_A1.pdf)การย้อมฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ978 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF53/CF53_A10.pdf)แก้ไขปัญหาการย้อมสีเส้นด้ายสีแว๊ต3216 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF53/CF53_A11.pdf)การลดค่าใช้จ่ายด้วยการควบคุมกระบวนการย้อม1175 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF53/CF53_A12.pdf)ความเป็นพิษและมลพิษของสีย้อมและสารเคมีที่ใช้ในอุสาหกรรมสิ่งทอ1783 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF53/CF53_A13.pdf)สีย้อมธรรมชาติ3737 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF53/CF53_A14.pdf)การตรวจวัดการติดสีย้อมประเภม Diazo ของโปรตีน1331 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF53/CF53_A15.pdf)ศูนย์เรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติคลองไผ่3293 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF53/CF53_A16.pdf)การตรวจวัดหม้อย้อมในอุตสาหกรรมสิ่งทอเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน2567 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF53/CF53_A17.pdf)สีสำหรับย้อมผ้า1667 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF53/CF53_A18.pdf)การบำบัดและจัดการรน้ำเสียจากการย้อมสี3279 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF53/CF53_A19.pdf)การย้อมสีด้วยสีธรรมชาติ1289 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF53/CF53_A2.pdf)ทอผ้าฝ้าย-ย้อมสีธรรมชาติ ของชาวปกาเกอญอบ้านป่าปุ๊ จ.แม่ฮ่องสอน1951 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF53/CF53_A20.pdf)ฝ้ายยอมสีธรรมชาติ ภูมิปัญญาไทยกำลังจะไปนอก802 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF53/CF53_A22.pdf)การย้อมฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ2558 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF53/CF53_A23.pdf)ข่าวเทคโนโลยีสำหรับชาวชนบท การย้อมสีด้วยสีจากธรรมชาติ1472 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF53/CF53_A24.pdf)ความคงทนของสีย้อมต่อแสงแดด1360 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF53/CF53_A25.pdf)สีย้อมบ้านหนองขามสดสวยจากธรรมชาติ2364 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF53/CF53_A26.pdf)เครือข่ายหัตถกรรมพื้นบ้าน "สืบสาน" สานฝันการดำรงชีพ ด้วยวิถีดั้งเดิมฯ2353 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF53/CF53_A27.pdf)ระบบการย้อมผ้าผืนโดยใช้กระแสก๊าซ1420 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF53/CF53_A28.pdf)"ตะหลุง" ฝ้ายวัฒนธรรม สองฝั่งโขง อาชีพเสริมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เมืองมุกดาหาร1566 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF53/CF53_A29.pdf)การประเมินคุณภาพสีย้อม967 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF53/CF53_A3.pdf)การย้อมผ้าฝ้ายดิบ2313 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF53/CF53_A30.pdf)ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติของกลุ่มแม่บ้านหนองแวง จ.ขอนแก่น1645 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF53/CF53_A31.pdf)การพิมพ์ผ้าและการย้อมสี9720 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF53/CF53_A32.pdf)การดูดซับสีย้อมผ้าด้วยถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากถ่านหินและกะลามะพร้าว2598 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF53/CF53_A33.pdf)การมัดและย้อมสีผ้า (Tie-Dye)6157 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF53/CF53_A34.pdf)การย้อมสีผ้าโพลิเอสเตอร์ด้วยสีไดเรกท์6682 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF53/CF53_A35.pdf)การถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชน ศึกษากรณีการพัฒนาระบบการย้อมและบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมฯ6206 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF53/CF53_A36.pdf)การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมโดยถ่านกัมมันต์และสลัดจ์จากระบบบำบัดฯ3451 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF53/CF53_A36.pdf)เทคนิคการย้อมสีเส้นไหมด้วยสีจากครั่ง3451 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF53/CF53_A38.pdf)กระบวนการย้อมและตกแต่งผ้า6409 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF53/CF53_A39.pdf)ไหม4319 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF53/CF53_A4.pdf)กระบวนการย้อมสีธรรมชาติ1520 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF53/CF53_A5.pdf)การย้อมสีธรรมชาติจาากครั่ง1044 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF53/CF53_A6.pdf)การย้อมสีธรรมชาติจากคราม1751 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF53/CF53_A7.pdf)การย้อมผ้าด้วยสีที่ได้จากธรรมชาติ899 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF53/CF53_A8.pdf)ความสำเร็จในการใช้เอนไซม์ย่อยลิกนินชนิดใหม่จากเห็ดราในประเทศไทยในการกำจัดสีย้อมฯ1207 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF53/CF53_A9.pdf)เคมีของสีย้อมกับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทย2016 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF53/CF53_B1.pdf)วัยรุ่นไทยเจ๋ง พบวิธีย้อมผ้าฝ้ายสีไม่ตก375 kB