ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP

อ้างอิง

เสาวนีย์  ก่อวุฒิกุลรังษี และ ทวีศักดิ์  คงคต. น้ำยางธรรมชาติผสมพอลิสไตรีนอิมัลชันเพื่อทำผลิตภัณฑ์แบบชุบ       
              : การเตรียมและสมบัติ. ว. สงขลานครินทร์ วทท, กรกฎาคม-สิงหาคม, 2547, ปีที่ 26, ฉบับที่ 4, หน้า 557-593.
Amdur, S. Removing natural latex proteins from dipped rubber goods with fumed silica and additives. 1999. Sep. 21-24; American Chemistry
              Society Orlando: Florida. 1999, 17 p.
Baur, X., and Chen, Z. Summary of appropriate measures to prevent natural rubber latex allergy. Allergology International, 1999, vol. 48, p. 31-36.
Brehler, R., and Kutting, B. Natural rubber latex allergy. Arch Intern Med, April, 2001, vol. 161, no. 8, p. 1057-1064.
Conn, R., et al. Synthetic silica in silicone rubber for improved clarity. Rubber World, June, 2008, vol. 238, no. 3, p. 22-24, 26-27.
George, KM., et al. Stabilised liquid papain can deproteinise NR latex. Rubber Asia, September/October, 2007, vol. 21, no. 5, p. 81-84.
Hepner, DL.,and Castells, MC. Latex allergy : an update. Anesth Analg, 2003, vol. 96, p. 1219-1229.
Honeycutt, T., et al. Technological and physical properties of a new, low antigenic protein natural rubber latex. 2006. Jan. 24-25; Frankfurt: Germany. 2006, 8 p.
Honeycutt, T., et al. Vytex NRL : The science behind ultra low protein natural rubber latex. Rubber World, November, 2007, vol. 237, no. 2, p. 32-36.
Huber, MA., and Terezhalma, GT. Adverse reactions to latex produxts : preventive and therapeutic strategies. The Journal of Contemporary
              Dental Practice, February, 2006, vol. 7, no. 1, 15 p.
Ichikawa, N., Hwee, EA., and Tanaka, Y. Properties of deproteinised natural rubber latex. Edited by Abdul Aziz bin S.A Kadir. In Natural rubber current
              developments in product manufacture and applications. Cetaktama Std Bhd: Rubber Research Institute of Malaysia Kaula Lumpur, 1993, p. 101-110.
Perrella, FW., and Gaspari, AA. Natural rubber latex protein reduction with an emphasis on enzyme treatment. Methods, 2002, vol. 27, p. 77-86.
Schloman, JR, WW. Surfactant treatment reduces both allergen content and cure efficiency of Hevea latex. Edited by J. Janick and A. Whipkey.
              In Trends in new crops and new uses. ASHS Press: Alexandria, VA, 2002, p. 245-249.
Schloman, JR, WW., Teetor, VH., and Ray, DT. Protein level  affect the cure efficiency and allergenetic potential of polyisoprene lattices.
              Rubber Chemistry and Technology, 2006, vol. 79, no. 4, p. 631-640.
Tomazic, VT. Adverse reactions to natural rubber latex. User Facility Reporting Bulletin, 1997, no. 19, 4 p.