ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP

อ้างอิง

วรวุฒิ จุฬาลักษณ์. การผลิตไบโอดีเซลโดยกระบวนการกระตุ้นด้วยเอนไซม์ไลเพส. Energy plus, เม.ย.- มิ.ย., 2548, เล่ม 6, หน้า 24-27.

อนุชา พรมวังขวา และ ชัยชาญ ฤทธิเกริกไกร. ไขประตูสู่ความรู้เรื่องไบโอดีเซล(1). วารสารโลกพลังงาน,  เม.ย.-มิ.ย., 2550, ปีที่ 10, ฉบับที่ 35, หน้า 49-56.

Agarwal, D., Sinha, S., and Agarwal, AK. Experimental investigation of control of NOx emissions in biodiesel-fueled compression ignition engine.

              Renewable Energy, 2006, vol. 31, no.4, p. 2356-2369.

Attanatho, L., Magmee, S., and Jenvanitpanjakul, P. Factors affecting the synthesis of biodiesel from crude palm kernel oil.

              The Joint International Conference on “Sustainable Energy and Environment”. 2004. Dec. 1-3; Hua Hin: Thailand. p. 359-361.

Charusiri, W. and Vitidsant, T. Kinetic study of used vegetable oil to liquid fuels over sulfated zirconia. Energy & Fuels, 2005, vol. 19, p. 1783-1789.

Demirbas, A. Biodiesel fuels from vegetable oils via catalytic and non-catalytic supercritical alcohol transesterifications and other methods: a survey.

              Energy Conversion and Management, 2003, vol. 44, no. 13, p. 2093-2109.

Ferrari, R., Oliveira, VS., and Scabio, A. Oxidative stability of biodiesel from soybean oil fatty acid ethyl esters. Sci. Agric.  (Piracicaba, Braz.),

              May/June, 2005, vol. 62, no. 3, p. 291-295.

He, C., et al. Biodiesel production by the transesterification of cottonseed oil by solid acid catalysts. Frontiers of Chemical Engineering in China, 2007,

              vol. 1, no. 1, p. 11-15.

Imahara, H., et al. Thermal stability of biodiesel in supercritical methanol. Fuel, 2008, vol. 87, no. 1, p. 1-6.

Leung, DYC. and Guo, Y. Transesterification of neat and used frying oil: Optimization for biodiesel production. Fuel  Processing Technology,

              2006, vol. 87, no. 10, p. 883-890.

Lotero, E., et al. Synthesis of biodiesel via acid catalysis. Ind. Eng. Chem. Res., 2005, vol. 44, no. 14, p. 5353-5363.

Meher, LC., Dharmagadda, VSS., and Naik, SN. Optimization of alkali-catalyzed transesterification of Pongamia pinnata oil for production of
              biodiesel. Bioresource Technology, 2006, vol. 97, no. 12, p. 1392-1397.
Ozsezen, AN., Canakci, M., and Sayin, C. Effects of biodiesel from used frying palm oil on the performance, injection, and combustion
              characteristics of an indirect injection diesel engine. Energy & Fuels, 2008, vol. 22, no. 2, p. 1297-1305.
Rashid, U., and Anwar, F. Production of biodiesel through optimized alkaline-catalyzed transesterification of rapeseed oil. Fuel, 2008, vol. 87,
              p. 265-273.

Saifuddin, N., and Chua, KH. Production of ethyl ester (biodiesel) from used frying oil: optimization of transesterification process using

              microwave irradiation. Malaysian Journal of Chemistry, 2004, vol. 6, no. 1, p. 77-82.

Wyatt, VT., et al. Fuel properties and nitrogen oxide emission levels of biodiesel produced from animal fats. Journal of the American Oil

              Chemist’s Society, 2005, vol. 82, no. 8, p. 585-591.