ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP

ชื่อสามัญ  Broken Bones Tree, Damocles tree, Indian trumpet flower

ชื่อวิทยาศาสตร์  Oroxylum indicum (L.) Vent.

วงศ์   BIGNONIACEAE เช่นเดียวกับแคหางค่าง แคทะเล แคนา แคแสด แคหัวหมู น้ำเต้าต้น ปีบ รุ่งอรุณ และไส้กรอกแอฟริกา

ชื่อท้องถิ่น  ภาษาจีนจะเรียกว่า “โชยเตียจั้ว”  ลิ้นฟ้า (จังหวัดเลย,ภาคอีสาน), กาโด้โด้ง (จักหวัดกาญจนบุรี), ดุแก ดอก๊ะ ด๊อกก๊ะ (จังหวัดแม่ฮ่องสอน), มะลิ้นไม้ มะลิดไม้ ลิดไม้ (ภาคเหนือ), เบโด (จังหวัดนราธิวาส)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

ลำต้น :-  

จัดเป็นไม้ยืนต้นและเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีถิ่นกำเนิดในอินเดียแลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรวมถึงประเทศไทยบ้านเราด้วย โดยพบได้ตามป่าเบญจพรรณและป่าชื้นทั่วไป แม้ว่าต้นเพากาจะมีอยู่ในหลายๆประเทศ แต่มีเพียงประเทศไทยเท่านั้นที่นำเพกามารับประทานเป็นผัก (จัดอยู่ในหมวดดอกฝัก)

 
ใบ :-  
   
ดอก :-  
   
ผล :-  
   
ส่วนที่ให้สี :-  
   
สีที่ได้ :-  
   
วิธีการย้อมสี :-