ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP

 

 

 

              แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง เรื่อง ชานอ้อย (Bagasse) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับชานอ้อย ฯลฯ ซึ่งข้อมูลในแฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่องนี้ได้รวบรวมเอกสารฉบับเต็มของบทความทั่วไปจากวารสาร เอกสารจากการวิจัย อินเตอร์เน็ต และกฤตภาค (ข่าว) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการและเผยแพร่สิ่งพิมพ์ดังกล่าวฯ ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่องฉบับนี้ได้กำหนดขอบเขตการสืบค้นภายใต้หัวเรื่อง ดังนี้ - ชานอ้อย

Attachments:
File / URLFile size
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF79/CF79(B4).pdf)คุณสมบัติของคอนกรีตบล็อกกลวงชนิดไม่รับน้ำหนักและไม่ควบคุมความชื้นผสมแร่ดินเบา1 kB
Download this file (CF79(A1).pdf)การผลิตเยื่อฟอกขาวชานอ้อยจากแหล่งเพาะปลูกทางภาคกลางตอนเหนือของประเทศไทย10144 kB
Download this file (CF79(A10).pdf)Sol-Gel เทคโนโลยีสังเคราะห์ซิลิกาจากชานอ้อย54140 kB
Download this file (CF79(A11).pdf)โฟมชานอ้อย บรรจุภัณฑ์ทางเลือกปลอดมะเร็ง11305 kB
Download this file (CF79(A13).pdf)การทำปุ๋ยหมักด้วยกากอ้อยและน้ำเสียจากโรงงานน้ำตาลสำหรับอ้อยในประเทศบราซิล11802 kB
Download this file (CF79(A14).pdf)สวทช. ร่วมกับเอกชนพัฒนาโฟมชานอ้อยเป็นบรรจุภัณฑ์ยุคใหม่ไร้สารก่อมะเร็ง6619 kB
Download this file (CF79(A15).pdf)ใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยโฟมชานอ้อยกันเถอะ13210 kB
Download this file (CF79(A16).pdf)การผลิตเยื่อจากกากอ้อยและอิทธิพลของ "ซุย" (Pith)23062 kB
Download this file (CF79(A2).pdf)การผลิตบอร์ดโดยใช้กากอ้อย74793 kB
Download this file (CF79(A4).pdf)การนำชานอ้อยมาใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษ18989 kB
Download this file (CF79(A5).pdf)ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมน้ำตาล27839 kB
Download this file (CF79(A6).pdf)การใช้ประโยชน์จากชานอ้อย21428 kB
Download this file (CF79(A7).pdf)ไม้อัดจากกากอ้อย23319 kB
Download this file (CF79(A8).pdf)พลังงานทดแทนที่อาจเป็นไปได้9766 kB
Download this file (CF79(A9).pdf)ชานอ้อยก็ทำเป็นถาดได้นะ8560 kB
Download this file (CF79(B1).pdf)การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการดูดซับของถ่านกัมมันต์ที่เตรียมจากฟางข้าวแกลบแ60135 kB
Download this file (CF79(B10).pdf)เสถียรภาพด้านความขาวสว่างและคุณลักษณะในการ ทำกระดาษของเยื่อชานอ้อยฟอกเมื่อเก็บร66989 kB
Download this file (CF79(B2).pdf)การดูดซับบิสฟีนอล เอ โดยเถ้าหนักขี้เลื่อย เถ้าลอยชานอ้อย และเปลือกถั่ว39824 kB
Download this file (CF79(B3).pdf)การสังเคราะห์ซีโอไลต์จากเถ้าลอยถ่านหินและเถ้าลอยชานอ้อยเพื่อการกำจัดตะกั่วในน้ำเ47141 kB
Download this file (CF79(B5).pdf)ผลการใช้ AMS ในการต้มเยื่อชานอ้อยด้วยกระบวนการโซดา30544 kB
Download this file (CF79(B6).pdf)การศึกษาทดลองกระบวนการหมักเอทานอลจากฟาง ข้าวและชานอ้อย57771 kB
Download this file (CF79(B7).pdf)ผลกระทบของสารเติมแต่งต่อพอลิเมอร์คอมพอสิตที่ได้จากรีไซเคิล HDPE ผสมเส้นใยชานอ้อ46557 kB
Download this file (CF79(B8).pdf)การใช้เถ้าชานอ้อยบดละเอียดเพื่อปรับปรุงกำลังอัด การ ซึมผ่านน้ำ และความต้านทานคลอ54977 kB
Download this file (CF79(B9).pdf)ผลกระทบของปูนซีเมนต์ผสมเถ้าชานอ้อยและเถ้าลอยในลักษณะบดร่วมต่อคุณสมบัติทางกายภาพแ51460 kB
Download this file (CF79(C1).pdf)กระทรวงวิทย์หนุนใช้กล่องโฟมจากชานอ้อย6523 kB
Download this file (CF79(C2).pdf)แปรรูปชานอ้อยเป็นปุ๋ยหมัก5978 kB
Download this file (CF79(C3).pdf)เพิ่มมูลค่าชานอ้อยเป็นผลิตภัณฑ์ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม10283 kB
Download this file (CF79(C4).pdf)เปลี่ยนกากอ้อยเป็น 'ปุ๋ยหมัก' เพิ่มค่าวัสดุเหลือใช้โรงงานน้ำตาล10156 kB
Download this file (CF79(D1).pdf)การส่งเสริมการใช้พลังงานจากชีวมวลของประเทศไทย60058 kB
Download this file (CF79(D2).pdf)ชานอ้อยวัตถุดิบสิ่งทอชีวมวล4708 kB
Download this file (CF79(D3).pdf)บรรจุภัณฑ์ชานอ้อย “ไบโอ” นวัตกรรมใหม่ทดแทนกล่องโฟม9840 kB
Download this file (CF79(D4).pdf)ประโยชน์ของชานอ้อยในการผลิตสาร ซีเอ็มซี4569 kB
Download this file (CF79(D5).pdf)เปลี่ยนกากอ้อยเป็น ปุ๋ยหมัก เพิ่มค่าวัสดุเหลือใช้ รง.น้ำตาล5664 kB