ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP

 

              แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง เรื่อง ถ่านกัมมันต์จากวัสดุเหลือทิ้ง (Activated Carbon From Wastes) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับถ่านกัมมันต์จากวัสดุเหลือทิ้ง ฯลฯ ซึ่งข้อมูลในแฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่องนี้ได้รวบรวมเอกสารฉบับเต็มของบทความทั่วไปจากวารสาร เอกสารจากการวิจัย อินเตอร์เน็ต และกฤตภาค (ข่าว) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการและเผยแพร่สิ่งพิมพ์ดังกล่าวฯ ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า แฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่องฉบับนี้ได้กำหนดขอบเขตการสืบค้นภายใต้หัวเรื่อง ดังนี้ - ถ่านกัมมันต์จากวัสดุเหลือทิ้ง

Attachments:
URLFile size
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF97/CF97(A1).pdf)ถ่านกำมันต์ ดำดีมีประโยชน์1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF97/CF97(A2).pdf)ถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon)1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF97/CF97(A3).pdf)สาระน่ารู้เกี่ยวกับถ่านกัมมันต์1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF97/CF97(A4).pdf)การเพิ่มกลไก การดูดซับทางเคมี ให้กับถ่านกัมมันต์ที่ทำจากกะลามะพร้าว1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF97/CF97(A5).pdf)ถ่านกัมมันต์ (ACTIVATED CARBON)1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF97/CF97(B1).pdf)การเตรียมถ่านกัมมันต์จากลูกหูกวาง1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF97/CF97(B2).pdf)การเตรียมถ่านกัมมันต์ที่มีพื้นที่ผิวสูงจากผงถ่านไม้โดยการก่อกัมมันต์ทางเคมีแบบแห1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF97/CF97(B3).pdf)การเตรียมและลักษณะจําเพาะของถ่านกัมมันต์จากเปลือกมังคุด1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF97/CF97(B4).pdf)การสังเคราะห์ถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟโดยใช้พลังงานไมโครเวฟ1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF97/CF97(B5).pdf)การผลิตถ่านกัมมันต์จากดินพรุในห้องปฎิบัติการ1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF97/CF97(B6).pdf)การกำจัดโครเมียม (VI) จากน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยถ่านกัมมันต์จากเปลือกและเมล็ดลิ้นจ1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF97/CF97(B7).pdf)การเตรียมและศึกษาถ่านกัมมันต์จากเปลือกและเมล็ดลิ้นจี่โดยวิธีการกระตุ้นทางเคมี1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF97/CF97(B8).pdf)การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการดูดซับของถ่านกัมมันต์ที่เตรียมจากฟางข้าวแกลบแล1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF97/CF97(B9).pdf)ถ่านกัมมันต์จากไม้ไผ่ : ตลาดยังมีความต้องการสูง?1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF97/CF97(B10).pdf)ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำชะมูลฝอยเก่า โดยใช้ระบบเยื่อกรองไมโครฟิลเตรชั่นร่วมกับถ่1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF97/CF97(B11).pdf)การดูดซับตะกั่วในน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้ถ่านกัมมันต์มูลโค1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF97/CF97(B12).pdf)การกำจัดสีจากน้ำชะมูลฝอยโดยใช้ถ่านกัมมันต์จากเมล็ดมะขาม1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF97/CF97(B13).pdf)การใช้ถ่านถัมมันต์จากไม้ยูคาลิปตัส (Eucaly ptus camaldulensis Dehnh) และไม้กระถิ1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF97/CF97(B14).pdf)ประสิทธิภาพของถ่านกัมมันต์จากชานอ้อยและเหง้ามันสำปะหลังในการบำบัดน้ำเสียจากการย้1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF97/CF97(B15).pdf)การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมโดยถ่านกัมมันต์และสลัดจ์จากระบบบำบัดน้ำเ1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF97/CF97(B16).pdf)คุณสมบัติกายภาพและการดูดซับสีย้อมชนิดรีแอกทีฟของถ่านและถ่านกัมมันต์เตรียมจากเปลื1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF97/CF97(B17).pdf)การดูดซับสารอินทรีย์ธรรมชาติโดยถ่านกัมมันต์ชนิด DC 505 : ผลของค่าพีเอชและความแข็1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF97/CF97(C1).pdf)ถ่านกัมมันต์จากทานตะวัน1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF97/CF97(C2).pdf)การผลิตผงถ่านกัมมันต์ [activated carbon] เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF97/CF97(C3).pdf)มนต์ดำปราบกลิ่น1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF97/CF97(C4).pdf)งานวิจัยนาโน : พัฒนาถ่านกัมมันต์1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF97/CF97(D1).pdf)ถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) ที่ใช้ในตู้ทะเล1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF97/CF97(D2).pdf)ถ่านปลุกฤทธิ์1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF97/CF97(D3).pdf)ผงถ่านกัมมันต์ ชาร์โคล คืออะไร1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF97/CF97(D4).pdf)ผงถ่านล้างพิษ....คิดก่อนบริโภค1 kB
Access this URL (http://lib3.dss.go.th/fulltext/techno_file/CF97/CF97(E1).pdf)มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถ่านกัมมันต์1 kB