ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP

Notice: Trying to get property of non-object in D:\xampp\htdocs\otopinfo\modules\mod_menu\helper.php on line 36

Notice: Trying to get property of non-object in D:\xampp\htdocs\otopinfo\modules\mod_menu\helper.php on line 44

Notice: Trying to get property of non-object in D:\xampp\htdocs\otopinfo\modules\mod_menu\mod_menu.php on line 19

     

 

     

 

วันที่ 29 กันยายน 2561 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมการตลาดให้กับผู้ประกอบการโครงการยกระดับ OTOP ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าทอพื้นถิ่น และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน และนายวงเทพ เขมวิรัตน์ ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวต้อนรับ ณ โดมสวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

                   นางอุมาพรฯ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ตั้งใจที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่กลุ่มผู้ประกอบการ เพื่อนำไปยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพและได้รับมาตรฐานตามที่ตลาดต้องการ ภายใต้การดำเนินงานโครงการยกระดับ OTOP (Bigrock) รวมทั้งส่งเสริมช่องทางให้ผู้ประกอบการนำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาแล้วมาทดสอบตลาด ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน โดยคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมงานจะได้ซื้อสินค้า OTOP ที่มีคุณภาพในโครงการ และเป็นจุดเปลี่ยนให้ผู้ประกอบการเห็นถึงความสำคัญของการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

                   ในโอกาสเดียวกันนี้อธิบดีและคณะเจ้าหน้าที่ยังได้มีการลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ผู้ประกอบการกลุ่มทอผ้าไหมแม่หวานหวาน และกลุ่มบ้านดินภูเขาไฟ อ.นางรอง ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้าน วทน. เชิงลึก จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พบว่าทางกลุ่มมีการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยกลุ่มบ้านดินภูเขาไฟได้รับพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นในกระบวนการผลิตเพื่อเตรียมการนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่กระบวนการตามมาตรฐาน ส่วนผู้ประกอบการกลุ่มทอผ้าไหมแม่หวานหวานได้นำเทคนิคการย้อมสีธรรมชาติมาประยุกต์ใช้กับการย้อมแบบดั้งเดิม สามารถพัฒนาคุณภาพ พัฒนารูปแบบให้เป็นที่ต้องการของตลาด เกิดการพัฒนาสินค้าอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ข่าว : จิตลดา คณีกุล ภาพ : พรระวินทร์ ควรแย้ม  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี