ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP

Notice: Trying to get property of non-object in D:\xampp\htdocs\otopinfo\modules\mod_menu\helper.php on line 36

Notice: Trying to get property of non-object in D:\xampp\htdocs\otopinfo\modules\mod_menu\helper.php on line 44

Notice: Trying to get property of non-object in D:\xampp\htdocs\otopinfo\modules\mod_menu\mod_menu.php on line 19

     

 

     

 

          วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม สำนักเทคโนโลยีชุมชน โดย นางสาวจันทร์ฉาย ยศศักดิ์ศรี นางสาวศิริวรรณ จำแนกสาร และนางสาวการ์ตูน เพ็งพรม ได้ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ OTOP ให้เข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำตาลโตนด และมะนาว ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีมากของชุมชนในพื้นที่อำเภอท่ายาง และอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 วศ.ได้จัดทำโครงการส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อยเพื่อยกระดับสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐานในพื้นที่ภูมิภาค มีแผนลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทอาหาร เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนากระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป รวมทั้งผลักดันผู้ประกอบการให้เข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน โดยลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการ จำนวน 2 ราย คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลม่อนโกลด์ แอล เอ็ม จี และวิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลถ้ำรงค์
          จากการลงพื้นที่ ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลม่อนโกลด์ แอล เอ็ม จี ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำมะนาวกึ่งสำเร็จรูปชนิดผง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบที่ผู้ประกอบการรับซื้อมะนาวจากเกษตรกรในพื้นที่ ในเบื้องต้น วศ. ได้แนะนำเทคนิคการผลิตผลิตภัณฑ์มะนาวแปรรูปและการเลือกเครื่องจักรที่เหมาะสมในการผลิต เนื่องจากผู้ประกอบการมีความพร้อมด้านสถานที่ผลิต และมีเงินทุนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด และวิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลถ้ำรงค์ เดิมผลิตน้ำตาลปึก และน้ำตาลปี๊บ แต่ปัจจุบันมีการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ทำให้ชุมชนขาดรายได้จากการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นรายได้หลักของชุมชน กลุ่มจึงต้องการคำแนะนำในการปรับปรุงสถานที่ผลิตให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร เพื่อให้สมาชิกมีสถานที่ที่เหมาะสมในการผลิตสินค้า
          กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักเทคโนโลยีชุม แนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำตาลโตนด เช่น น้ำตาลโตนดชนิดผง ไซรัปจากน้ำตาลโตนด เป็นต้น การลงพื้นที่ในครั้งนี้คณะทำงานของ วศ. ได้นำโจทย์จากผู้ประกอบการมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและมีความเป็นเอกลักษณ์ ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ ทำให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานรากที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม