ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP

     

 

     

 

            กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยนางสาวจันทร์ฉาย ยศศักดิ์ศรี นางสาวศิริวรรณ จำแนกสาร และนางสาวการ์ตูน เพ็งพรม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ฝึกอบรมการแปรรูปมะนาว ซึ่งเป็นกิจกรรมภาคปฏิบัติใน หลักสูตร “การอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้วัยเกษียณ” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะจันทร์ โดยมีผู้ร่วมฝึกอบรมกว่า 50 คน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

          สำนักเทคโนโลยีชุมชน กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ลงพื้นที่ส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยการส่งเสริมการแปรรูปมะนาว เนื่องจากในพื้นที่ตำบลเกาะจันทร์มีการปลูกและมีผลผลิตมะนาวเป็นจำนวนมาก ทำให้จำหน่ายไม่ได้ราคา วศ.ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปมะนาว ได้แก่ เยลลี่มะนาว เครื่องดื่มน้ำมะนาวกึ่งสำเร็จรูป และแยมสับปะรดผสมน้ำมะนาว โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์มะนาวแปรรูปได้หลากหลาย มีสุขลักษณะที่ดีในการผลิต สามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้นาน และเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ตามนโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อให้ผู้สูงอายุหรือผู้ที่เกษียณสามารถพึ่งพาตนเองได้ต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม