ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP

     

 

     

 

         วันที่ 5 สิงหาคม 2563 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยนางสาวขนิษฐา อินทร์ประสิทธิ์ นางสาวลลิตา ชูแก้ว และนางเจนจิรา สุขสวัสดิ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “วิทยาศาสตร์การหมักอาหารให้ปลอดภัย” มีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการหมักอาหารให้ปลอดภัย และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารหมัก ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 25 ราย

          เทศบาลนครนนทบุรีตระหนักถึงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม ทำให้อัตราการว่างงานของประชาชนและหนี้สินครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน ทั้งนี้ วศ. อว. ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารหมัก และมีความต้องการต่อยอดการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนม ได้แก่ แตงกวาดองด้วยวิธีซูสวีด (Sous – vide) และริคอตต้าชีส (Ricotta Cheese) โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมและสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหมัก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม