ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP

     

 

     

 

             วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยนางสาวลลิตา ชูแก้ว และนางสาวเจนจิรา อยู่พะเนียด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ลงพื้นที่ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การแปรรูปเห็ดทอดปรุงรสและการควบคุมน้ำมันใช้ซ้ำ” มีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปเห็ด การยืดอายุ และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เห็ดทอดปรุงรส ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 24 ราย
         เทศบาลนครนนทบุรีตระหนักถึงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ทำให้อัตราการว่างงานของประชาชน หนี้สินครัวเรือนมีเพิ่มมากขึ้น จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ได้เชิญวิทยากรจาก วศ.อว. เพื่อดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปเห็ดทอดปรุงรส และการควบคุมคุณภาพน้ำมันใช้ซ้ำ ประกอบด้วยการแนะนำการเลือกใช้ประเภทของน้ำมันให้เหมาะสมกับการแปรรูปอาหาร การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพน้ำมันทอดซ้ำด้วยชุดทดสอบสารโพลาร์
          สำนักเทคโนโลยีชุมชน โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการแปรรูปเห็ดทอดปรุงรส การเลือกใช้น้ำมัน การควบคุมคุณภาพน้ำมันใช้ซ้ำที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูป เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไปได้เป็นอย่างดี

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม