ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP

     

 

     

 

        วันที่ 22 มิถุนายน 2563 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยนางสาวสุบงกช ทรัพย์แตง หัวหน้ากลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร และคณะนักวิทยาศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร จากสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปไม้ผล และพืชผักสมุนไพรในท้องถิ่น” เป้าหมาย เสริมองค์ความรู้และเข้าใจในการสกัดสมุนไพรเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร มาตรฐานผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ มีผู้ร่วมฝึกอบรม 25 ราย ณ กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบางรักใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

       การฝึกอบรมในครั้งนี้ เนื่องจากมีสมุนไพรในพื้นที่เป็นจำนวนมาก และการผลิตเป็นแชมพูสมุนไพร แต่ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรที่ผลิตขึ้นเมื่อตั้งทิ้งไว้จะเกิดการแยกชั้นและตกตะกอน ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจในการสกัดสมุนไพรเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร ประกอบด้วยการฝึกปฏิบัติการสกัดสมุนไพร การผลิตแชมพูสมุนไพรและครีมนวดผมสมุนไพร เพื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสม่ำเสมอ และนำเทคนิคที่ได้ ไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของตนเองให้ได้มาตรฐาน

      สำนักเทคโนโลยีชุมชน โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร มุ่งเน้นให้เกษตรกรในชุมชนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรและครีมนวดผมสมุนไพรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานกำหนด ส่งผลให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานรากที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม