ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP

     

 

     

 

    27 มีนาคม 2563 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วย ผู้บริหาร และนักวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้การต้อนรับ นายสุรศักดิ์ อักษรกุล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) และคณะในโอกาสประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนด้วย วทน.ณ ห้องนิธิปัญญา ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม วศ.

     ประเด็นสำคัญการหารือครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล และนำเสนอแนวทางความร่วมมือของทั้ง 2 หน่วยงาน โดย พช.มท. ให้ความร่วมมือที่จะจัดเตรียมผู้ประกอบการ OTOP ในแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ ที่มีความต้องการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้วยองค์ความรู้ด้าน วทน. ส่งให้กับ วศ.อว. เพื่อให้นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ของ วศ. ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน วทน. ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ในแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ เน้นการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถเพิ่มผลิตภาพและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม และสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ซึ่งเมื่อได้รับการพัฒนาด้วย วทน. แล้ว พช.มท. จะรับช่วงต่อในการส่งเสริม สนับสนุน ด้านการเพิ่มช่องทางตลาดให้กับสินค้าชุมชนที่ได้รับการพัฒนาต่อไป

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทีมโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม