ฐานข้อมูลส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP

Polymerization

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact term

Glossaries

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Term Definition
Polymerization
กระบวนการเกิดสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ (พอลิเมอร์) จากสารที่มีโมเลกุลเล็ก (มอนอเมอร์) โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบเติม (Addition polymerization reaction) และปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบควบแน่น (Condensation polymerization reaction)